19/Mai – Enduro dos Ipes

DIA 1

Performance_IPES_DIA_1_2019

Resultado_EtapaA_IPES_DIA_1_2019

Resultado_EtapaB_IPES_DIA_1_2019

Resultado_ProvaSomaPP_IPES_DIA_1_2019

Tabelao_ProvaSomaPP_IPES_DIA_1_2019

DIA 2

Performance_IPES_DIA_2_2019

Resultado_EtapaA_IPES_DIA_2_2019

Resultado_EtapaB_IPES_DIA_2_2019

Resultado_ProvaSomaPP_IPES_DIA_2_2019

Tabelao_ProvaUnica_IPES_DIA_2_2019

RANKING FINAL

Ranking_Todas_ENDURODOSIPES2019

RANKING COPA BRASIL

Ranking_Master_COPABRASIL2019_APOS_LAVRAS

RANKING CAMPEONATO MINEIRO

Ranking_Todas_CAMPEONATOMINEIRODEREGULARIDADE2019_ETP_3_4

RANKING COPA SUL MINEIRA

Ranking_Todas_COPASULMINEIRA2019_ETP_04_05