Entries by boka

19/mai – Enduro dos Ipes

DIA 1 Performance_IPES_DIA_1_2019 Resultado_EtapaA_IPES_DIA_1_2019 Resultado_EtapaB_IPES_DIA_1_2019 Resultado_ProvaSomaPP_IPES_DIA_1_2019 Tabelao_ProvaSomaPP_IPES_DIA_1_2019 DIA 2 Performance_IPES_DIA_2_2019 Resultado_EtapaA_IPES_DIA_2_2019 Resultado_EtapaB_IPES_DIA_2_2019 Resultado_ProvaSomaPP_IPES_DIA_2_2019 Tabelao_ProvaUnica_IPES_DIA_2_2019 RANKING FINAL Ranking_Todas_ENDURODOSIPES2019 RANKING COPA BRASIL Ranking_Master_COPABRASIL2019_APOS_LAVRAS RANKING CAMPEONATO MINEIRO Ranking_Todas_CAMPEONATOMINEIRODEREGULARIDADE2019_ETP_3_4 RANKING COPA SUL MINEIRA Ranking_Todas_COPASULMINEIRA2019_ETP_04_05

14/04 – Enduro da Asa

Performance_ASA2019 Resultado_EtapaA_ASA2019 Resultado_EtapaB_ASA2019 Resultado_ProvaSomaPP_ASA2019 Ranking_Todas_COPAEstradaReal2019_ETP_2

07/Abr – Enduro Portal da Canastra

Performance_PIUHMI_2019 RESULTADO_ATUALIAZADO Resultado_EtapaA_PIUHMI_2019 Resultado_EtapaB_PIUHMI_2019 Tabelao_ProvaSomaPP_PIUHMI_2019 Ranking_Todas_COPASULMINEIRA2019_ETP_03

30/Mar – NRMG ETAPA 2

RESULTADOS MASTER GRADUADO TURISMO E PAIS E FILHOS Performance_NRMG_ETP_02 Resultado_EtapaA_NRMG_ETP_02 Resultado_EtapaB_NRMG_ETP_02 Resultado_EtapaC_NRMG_ETP_02 Resultado_ProvaSomaPP_NRMG_ETP_02 RESULTADOS TURISMO LIGTH Performance_NRMG_ETP_02_LIGTH Resultado_EtapaA_NRMG_ETP_02_LIGTH Resultado_EtapaB_NRMG_ETP_02_LIGTH Resultado_EtapaC_NRMG_ETP_02_LIGTH Resultado_ProvaSomaPP_NRMG_ETP_02_LIGTH Ranking_Todas_NOVORALLYMG2019_ETP_02

24/Mar – Enduro Javaporco

Performance_SETELAGOAS_2019_ Resultado_EtapaA_SETELAGOAS_2019_ Resultado_EtapaB_SETELAGOAS_2019_ Resultado_ProvaSomaPP_SETELAGOAS_2019_

17/03 – Enduro das Cavas

Performance_CAVAS2019 Resultado_EtapaA_CAVAS2019 Resultado_EtapaB_CAVAS2019 Resultado_ProvaSomaPP_CAVAS2019 Tabelao_ProvaSomaPP_CAVAS2019 Ranking_Todas_COPAEstradaReal2019_ETP_1

10/03 Enduro da Tormenta

Performance_TORMENTA_2019 Resultado_EtapaA_TORMENTA_2019 Resultado_EtapaB_TORMENTA_2019 Resultado_ProvaSomaPP_TORMENTA_2019 Tabelao_ProvaSomaPP_TORMENTA_2019 Ranking_Todas_COPASULMINEIRA2019_ETP_02